پورتال جامع گیلان


دسته بندی گل

پامچال PÂMČÂL
پلهام PALHÂM
تال TÂL
آفتاب پرست ÂFTÂB-PARAST
تورشه ولیک TURSHE-VALIK
فولوغ FULOQ
لی دار LI-DÂR
لیس LIS
لیوانی LIVÂNI
مرجانی MARJÂNI
مرده خاخور برار زن MARDE-XÂXUR-BARÂR-ZAN
مریم گوله MARYAM-GULE
مریم نوخوده MARYAM-NUXUDE
مشعلی MAŠALI
خانه سوجانه XÂNE-SUJÂNE
داودی بیابانی DÂVUDI-BIÂBÂNI
رازقی RAZEQI
رشتی زنبق RASHTI-ZANBAQ
بنبشه BANABSHE
بوقلمونی BUQALAMUNI

تعداد صفحات: 2

تعداد کلمات: 21

تعداد نمایش در هر صفحه: 20

apps