پورتال جامع گیلان


خانه سوجانه

XÂNE-SUJÂNE تلفظ

گل دسته بندی


شقایق یا کوکنار از تیره Papaveraceae خشخاشیان یا کوکناریان با نام علمی Papaver rhaeas به زبان انگلیسی Firld poppy به زبان فرانسه Pavot de moissons و به زبان آلمانی Feldmohn گفته می شود. به بستانی و خشخاش منشور معروف است. گل درشت برگ سرخ آتشی آن لک های سیاه دارد و شیرابه این گل حاوی مواد آلکالوئیدی مخدر مانند مورفین و کوکائین می باشد.apps