پورتال جامع گیلان


پلهام

PALHÂM تلفظ

گل دسته بندی


پلهم یا پلم همان آقطی کوچک یا شوند است. گل سفید یا صورتی با مزه بادام تلخ و میوه سیاه دارد. این نبات چند ساله که در جنگل های خزر به فراوانی می روید در درمان کچلی مورد استفاده قرار می گیرد. وجه تمسیه آن به علت روئیدن بوته ها پهلوی هم می باشد. ارتفاع این گیاه علفی به یک تا دو و نیم متر می رسد. میوه آن مایع محتوی سرخ رنگی است که با آن مثل جوهر می توان نوشت. موسوم گل اردیبهشت تا شهریور است. پلهام از تیره Caprifoliaceae و نام علمی آن Sambucus ebulus است و به زبان انگلیسی Arn tree به زبان فرانسه Sureau noir و به زبان آلمانی Schwarzer holunder می گویند.apps