پورتال جامع گیلان


شاکاکائی

SHA-KAKAI تلفظ

پرنده ها دسته بندی


از انواع مرغ نوروزی و به ظن قوی کاکایی بزرگ یا مرغ نوروزی سر سیاه بزرگ با نام علمی Larus ichtyaetus است. رجوع شود به: کاکائیapps