پورتال جامع گیلان


باده

BADE تلفظ

پرنده ها دسته بندی


از پرندگان کوچک است. پرواز این پرنده بسیار تند و تیز است.apps