پورتال جامع گیلان


آفتاب پرست

ÂFTÂB-PARAST تلفظ

گل دسته بندی


گل آفتاب گردان

چلپاسه( از خزندگان است و به زبان خارجی شاملئون خوانده می شود. این خزنده سبز رنگ به دلخواه رنگ عوض می کند). آن را حربا هم می خوانند.apps